Verschil andere podo beroepen

 Podotherapeuten zijn op dit vakgebied de enige beroepsbeoefenaren met een HBO-opleiding ,die wettelijk erkend is door het Ministerie van Onderwijs. Dit houdt in dat zij als vooropleiding minimaal het Havo-diploma dienen te hebben om te worden toegelaten tot de opleiding Podotherapie. De opleiding Podotherapie gaat met betrekking tot allerlei (medische) vakken dieper op de materie in dan de cursussen/opleiding van de andere podo-beroepen. Er is ook een veel groter aantal studiebelastinguren vereist. Het kunnen analyseren van te behandelen aandoeningen vereist een zeker niveau. Het kunnen beoordelen en lezen van wetenschappelijke artikelen behoort tevens tot de competenties van een podotherapeut, even als het communiceren met andere (para)medici zoals fysiotherapeuten/artsen e.d op medisch niveau. De andere podo-beroepen hebben op dit moment een opleiding op Mbo-niveau waarbij voor de toelating geen vooropleiding vereist is. Ook zijn de titels onbeschermd, wat wil zeggen dat iedereen ze mag voeren. De titel podotherapeut is beschermd en is alleen toegestaan aan degene die ook de HBO opleiding heeft afgerond.


Let op! De term podotherapie is niet beschermd, dit is niet mogelijk. Helaas wordt hierdoor wel eens verwarring geschapen.
Jammer genoeg wordt met betrekking tot ons vakgebied door andere podo-beroepen (lees: niet-podotherapeuten) soms tevens een verkeerde voorstelling van zaken gegeven met betrekking tot de inhoud van ons beroep of de verschillen. Hierdoor voelen wij ons genoodzaakt via deze tekst meer duidelijkheid te verschaffen.


Alle soorten behandelingen en therapiezolen die door andere podo-beroepen worden gedaan/vervaardigd, vallen tevens onder het vakgebied van de podotherapeut. De podotherapeut zal dus per aandoening en per patiënt beoordelen welke behandeling/therapie voor hem/haar het beste is.

Kwaliteitseisen Podotherapeut ?

Podotherapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) stelt daarom een aantal eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld.   
Alleen podotherapeuten kunnen lid worden van de NVvP, dat wil zeggen dat men in het bezit moet zijn van een diploma dat behaald kan worden aan Fontys Hogeschool of Saxion Hogeschool. Deze hogescholen zijn daartoe wettelijk door de Minister aangewezen.


Podotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode en moeten zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is opgesteld samen met 11 andere paramedische beroepen: logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten Ceasar en Mensendieck, orthoptisten, optometristen, ergotherapeuten, mondhygiënisten, huidtherapeuten, radiologisch therapeuten en- laboranten; in totaal zijn ± 25.000 paramedici in dit register opgenomen. Vervolgens zijn visitaties (het bezoeken en beoordelen van de praktijkvoering) binnen de beroepsgroep verplicht en zijn er minimuminrichtingseisen van toepassing en er is een richtlijn Hygiëne opgesteld. Tevens dient men te kunnen aantonen dat men aan bij- en nascholingen doet, o.a. door het volgen van geaccrediteerde Post-HBO-cursussen.


Elke vijf jaar kan men zich laten herregistreren in het Kwaliteitsregister Paramedici onder voorwaarde dat men aan de gestelde eisen met betrekking tot deskundigheidsbevorderende activiteiten en werkervaring kan voldoen (zie hiervoor www.kwaliteitsregisterparamedici.nl)

geregistreerd
en opgenomen in


Lid van de


BTWnummer:
163490478B01